Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Mediahuis de Leeuw: Producent en de opdrachtnemer in de zin van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van Mediahuis de Leeuw.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen door Mediahuis de Leeuw, en een opdrachtgever, waarop Mediahuis de Leeuw deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2.2. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Mediahuis de Leeuw voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de offerte en komt tot stand op het moment dat de door Mediahuis de Leeuw en de opdrachtgever ondertekende offerte retour is ontvangen. Zolang de offerte niet retour is ontvangen, behoudt Mediahuis de Leeuw zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten. De offerte is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de opdrachtgever aan Mediahuis de Leeuw verstrekte informatie. De offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2.Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de offerte (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze voorwaarden op het moment dat Mediahuis de Leeuw op verzoek van de opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart.

3.3. De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Artikel 4. Offertes

4.1. De door Mediahuis de Leeuw gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

4.2. De in een offerte vermelde prijzen zijn altijd exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4.3. Mediahuis de Leeuw is niet aan haar offertes gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Mediahuis de Leeuw zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogens overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap binnen een redelijke termijn uitvoeren.

5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mediahuis de Leeuw het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaraan Mediahuis de Leeuw aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mediahuis de Leeuw worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mediahuis de Leeuw zijn verstrekt, heeft Mediahuis de Leeuw het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Mediahuis de Leeuw de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.5. Mediahuis de Leeuw behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren, als haar ter ore komt dat de verkregen informatie onjuist is.

5.6. De opdrachtgever vrijwaart Mediahuis de Leeuw voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg deze dienovereenkomstig aanpassen.

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Mediahuis de Leeuw zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Mediahuis de Leeuw de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Mediahuis de Leeuw daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst voor dit honorarium gevolg heeft.

7.4 In afwijking van lid 3 zal Mediahuis de Leeuw geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (Geheimhouding). Van deze voorwaarden behoudt Mediahuis de Leeuw zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

9.2 Alle door Mediahuis de Leeuw verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Mediahuis de Leeuw worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis worden gebracht aan derden. Deze stukken blijven eigendom van Mediahuis de Leeuw.

9.3 Mediahuis de Leeuw behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Bezit/eigendom productiemateriaal

10.1 Indien niet is overeengekomen dat productiemateriaal in het bezit van de Opdrachtgever blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Mediahuis de Leeuw zorg te dragen.

Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Mediahuis de Leeuw.

10.2 Indien  productiemateriaal als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Opdrachtgever deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Mediahuis de Leeuw.

10.3 Indien productiemateriaal niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de Mediahuis de Leeuw is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

10.4 In geval van vermissing of beschadiging van productiemateriaal is de Opdrachtgever gehouden de schade die de Mediahuis de Leeuw hierdoor lijdt te

vergoeden.

10.5 Productiemateriaal blijft eigendom van de Mediahuis de Leeuw. De Opdrachtgever heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

10.6 Productiemateriaal zal in het geval van beeldmateriaal worden voorzien van een watermerk, een intro en/of outro welke geen afbreuk doet aan het productiemateriaal. Indien dit niet mogelijk is, zal het eigendom door bijvoorbeeld een watermerk of logo duidelijk worden gemarkeerd.

10.7 Indien opdrachtgever volledige eigendom wenst van het productiemateriaal, dient dit nadrukkelijk met de Mediahuis de Leeuw te worden afgesproken. Hiervoor zal een financiële vergoeding worden berekend.

Artikel 11. Naamsvermelding

11.1 De naam van de Mediahuis de Leeuw dient duidelijk bij gebruik van productiemateriaal te worden vermeld, tenzij anders overeen gekomen.

11.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Mediahuis de Leeuw een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Mediahuis de Leeuw gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11.3 Wanneer de Opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft verkregen het productiemateriaal te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Mediahuis de Leeuw op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Opdrachtgever tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door de Mediahuis de Leeuw tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

Artikel 12. Opzegging & annulering

12.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

12.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft Mediahuis de Leeuw recht op compensatie voor door haar gemaakte kosten, alsmede voor het daardoor ontstane bezettingsverlies, ter waarde van 10% van het overeengekomen honorarium van de desbetreffende maanden. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

12.3. Beëindiging coaching: er vindt altijd een laatste gesprek plaats waarin we het samen goed afsluiten. Voor dit gesprek wordt de helft van het reguliere tarief in rekening gebracht. Het gesprek gaat in op het moment dat de opdrachtgever wil stoppen met de coaching. Ook na 6 maanden pauzeren volgt automatisch het laatste gesprek.

12.4. Annuleren van afspraken kan tot 48 uur van tevoren, anders kunnen de volledige kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 13. Ontbinding van de overeenkomst

13.1. Mediahuis de Leeuw is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
-De opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
-Mediahuis de Leeuw na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen;
-De opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan;
-Er bij één van de partijen vertrouwen ontbreekt.
13.2. Indien Mediahuis de Leeuw overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn al haar vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Schort Mediahuis de Leeuw de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.3. In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen beschikt, heeft Mediahuis de Leeuw de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden dan wel de bestelling te annuleren, zonder daarbij schadeplichtig te zijn.
Artikel 14. Gebreken; klachttermijnen
14.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Mediahuis de Leeuw.
14.2 Indien een klacht gegrond is zal Mediahuis de Leeuw de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, geldt artikel 18.
Artikel 15. Honorarium
15.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium (pakketprijs) wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2 en 3 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 4, 5 en 6 van dit artikel.
15.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief. BTW.
15.3 Bij onvoorziene kosten die niet zijn inbegrepen bij het vaste honorarium, zal Mediahuis de Leeuw in overleg met de opdrachtgever bepalen of de kosten kunnen worden vermeden, dan wel zullen worden betaald door de opdrachtgever.
15.4 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Mediahuis de Leeuw, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend een uurtarief is overeengekomen.
15.5 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Mediahuis de Leeuw gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

15.6 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
15.7 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
Artikel 16. Betaling
16.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer NL67 INGB 0008 0229 45, ING te Arnhem t.n.v. Mediahuis de Leeuw. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Hiervoor is geen separate ingebrekestelling noodzakelijk. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
16.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de schulden van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
16.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
16.4. Mediahuis de Leeuw heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen.
Artikel 17. Incassokosten
17.1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassozaken.

17.2. Indien Mediahuis de Leeuw hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

17.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

17.4. De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1. De aansprakelijkheid van Mediahuis de Leeuw is beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

18.2. Mediahuis de Leeuw is nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever geleden heeft doordat Mediahuis de Leeuw is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, materialen, maten etc.

18.3. Mediahuis de Leeuw is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van een  toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Mediahuis de Leeuw van haar verbintenissen uit de overeenkomst.

18.4. Mediahuis de Leeuw is nimmer aansprakelijk indien de opdrachtgever veranderingen heeft aangebracht in het geleverde of de opdrachtgever de adviezen van Mediahuis de Leeuw niet heeft gevolgd.

18.5. De aansprakelijkheid van Mediahuis de Leeuw wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen uit de overeenkomst is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.6. Mediahuis de Leeuw is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan:

Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mediahuis de Leeuw aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Mediahuis de Leeuw toegerekend kunnen worden;

Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade;
Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
18.7. Mediahuis de Leeuw is te nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen (maar niet beperkt): Gevolgschade; Gederfde winst; Gemiste besparingen; Schade door bedrijfs-  of andersoortige stagnatie.

18.8. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mediahuis de Leeuw.

Artikel 19. Overmacht

19.1 Tijdens overmacht, waaronder ook wordt begrepen, ernstige ziekte van een der teamleden, worden de verplichtingen van Mediahuis de Leeuw opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Mediahuis de Leeuw niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

19.2 Mediahuis de Leeuw heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Mediahuis de Leeuw haar verbintenis had moeten nakomen.

19.3 Indien Mediahuis de Leeuw bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen, het verlenen van toestemming en overige communicatie in verband met de overeenkomst dienen schriftelijk plaats te vinden en kunnen persoonlijk, per post of per e-mail worden bezorgd. Indien een mededeling persoonlijk wordt bezorgd, geldt het moment van overhandiging als kennisgeving. Indien de mededeling per fax of per elektronische post wordt verstuurd, geldt het moment van verzending als kennisgeving. Indien een mededeling per reguliere post wordt verzonden, geldt dat de kennisgeving drie (3) dagen na verzending aan het betreffende adres geacht wordt te zijn ontvangen.

Artikel 21. Publiciteit

Mediahuis de Leeuw kan in de pers, vakpers en andere bladen aankondigingen doen over het bestaan van de overeenkomst, waarbij de opdrachtgever voorafgaande aan de publicatie is geïnformeerd. De opdrachtgever stemt er verder mee in dat Mediahuis de Leeuw en ondersteunende partners in advertentie- en marketingmateriaal de opdrachtgever noemen als gebruiker van de materialen waarvoor hij een gebruiksrecht heeft.

Artikel 22. Verbindend karakter en overdracht

De overeenkomst bindt partijen, hun rechtsopvolgers en hun rechtverkrijgenden.

Artikel 23. Schendbaarheid

Indien wordt bepaald dat enige bepaling uit de overeenkomst niet-afdwingbaar mocht zijn, zullen partijen, voor zover die bepaling niet-afdwingbaar is, van alle verplichtingen onder die bepaling ontheven zijn; de overeenkomst dient dan aangepast te worden door die bepaling zodanig te wijzigen, zonder daarbij echter afbreuk te doen aan de intentie van de overeenkomst, dat de overeenkomst weer geheel afdwingbaar is.

Artikel 24. Afstand van rechten

Enig recht of enige bevoegdheid onder de overeenkomst die door een van beide partijen niet of te laat is uitgeoefend, laat onverlet het recht of de bevoegdheid van die partij dat recht of die bevoegdheid op een ander moment alsnog uit te oefenen. Afstand van een recht of bevoegdheid zal nimmer uitgelegd worden als het afstand doen van een daarna opkomend recht. De partij die afstand doet van zijn rechten en bevoegdheden, dient dit schriftelijk te doen; de afstandsverklaring dient door de andere partij ondertekend te worden.

Artikel 25. Vervaltermijn

Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Mediahuis de Leeuw in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Mediahuis de Leeuw kan aanwenden.

Artikel 26. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Mediahuis de Leeuw en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.